استفسار عن الدلائل فى php

ماهى directories فى php واهميتها مع مثال بسيط